Regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu samochodów dostawczych zawieranych w ramach Wypożyczalni VAN24.
Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

 

 1. Najemcą samochodu dostawczego może zostać jedynie osoba, która ukończyła 20 lat oraz od co najmniej dwóch lat posiada ważne prawo jazdy.
 2. W momencie wypożyczenia samochodu klient ma obowiązek posiadać ważny dokument ze zdjęciem (paszport lub dowód osobisty) oraz ważne prawo jazdy.
 3. W sytuacji, w której wynajmującym jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, klient ma obowiązek posiadać ważny paszport oraz dokument uprawniający do kierowania wynajmowanym pojazdem na terenie Polski.
 4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy najmu jest wyrażenie przez Najemcę zgody na stosowanie postanowień Regulaminu. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją cennika opłat znajdującego się na stronie internetowej van24.pl
 5. W przypadku dokonywania płatności za pomocą karty płatniczej zwanej dalej Kartą, warunkiem skutecznego zawarcia umowy najmu jest wyrażenie pisemnej zgody przez Najemcę na obciążenie jego Karty płatnością na poczet czynszu najmu w wysokości 100% planowanego okresu wynajęcia pojazdu oraz Kaucji w wysokości określonej w cenniku.
 6. Dokonując wyboru formy płatności określonej w pkt 5 Regulaminu, Najemca wyraża zgodę również na obciążenie swojej Karty płatnością za nienależyte wykonanie postanowień umowy najmu, a w szczególności zapłatę kar umownych po zakończeniu umowy najmu.
 7. Samochód dostawczy będący przedmiotem najmu może być kierowany wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie najmu lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu, jedynie po przekazaniu upoważnienia Wynajmującemu.
 8. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu, jako użytkownik lub osoba reprezentująca użytkownika.
 9. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
 10. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.
 11. W przypadku zmiany terminu przekazania pojazdu Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o nowym terminie przekazania pojazdu.
 12. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
 13. Wszelkie spory wynikłe na gruncie zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 14. Rezerwacja samochodu

Dokonanie skutecznej rezerwacji wymaga uiszczenia opłaty w wysokości równowartości całego okresu najmu według stawki dla rodzaju rezerwowanego samochodu. W przypadku wycofania rezerwacji, na co najmniej 7 dni przed planowanym wypożyczeniem samochodu, wypożyczalnia ma prawo zatrzymać jednodniowy czynsz z uiszczonej opłaty. W przypadku wycofania rezerwacji, na co najmniej 3 dni przed – połowę opłaty. Za wycofanie rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni DAST EXPRESS zwróci klientom jednodniowy czynsz według stawki dla rodzaju rezerwowanego samochodu.

 1. Obowiązki Najemcy

Najemca zobowiązuje się dbać o pojazd i utrzymywać go w Dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwość pojazdu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa. Dobry stan pojazdu oznacza stan nie pogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania.

Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać przez granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 1. W szczególności zabrania się:
  • holowania innych pojazdów;
  • przekraczania dopuszczalnej ładowności;
  • palenia tytoniu w samochodzie.
  • umyślnego niszczenia przedmiotu wynajmu
  • używania radioodbiorników zamontowanych w pojazdach za wyjątkiem odtwarzaczy płyt CD i tylko w zakresie utworów przekazanych przez Wynajmującego na płytach CD przy wydawaniu pojazdu.
 2. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką zatankowany był samochód w momencie wydania go Najemcy. Za ewentualne braki paliwa, Najemca zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości dwukrotnej wartości brakującego paliwa obliczanej zgodnie z cennikiem stosowanym przez PKN ORLEN obowiązującym w dniu zwrotu samochodu.
 3. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w takim stanie czystości, w jakim był on w dniu odbioru. W przypadku zamiaru zwrotu samochodu w stanie czystości gorszym niż wymieniony wyżej, Wynajmujący może odmówić przyjęcia do chwili usunięcia zabrudzeń, bądź za zgodą Najemcy usunąć zabrudzenia we własnym zakresie. Za czas konieczny do poprawy czystości, bądź ich usunięcia przez Wynajmującego, opłaty nalicza się według cennika.
 4. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i, lub nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.
 5. W czasie użytkowania wynajętego pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
  • posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne prawo jazdy, egzemplarz umowy najmu);
  • nie pozostawiania w samochodzie przekazanych przez Wynajmującego kluczyków i dokumentów, w szczególności dowodu rej. i polisy OC;
  • zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych)
 6. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji i w niezbędnym zakresie innych służb. Ponadto ma on obowiązek zapisać dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firm, które je wydały, zanotować numer i adres Policji właściwej dla miejsca zdarzenia oraz nazwisko i imię funkcjonariusza będącego na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją.
 7. Opłaty za najem:

Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg. stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia. W przypadku zwrotu samochodu przed końcem trwania umowy najmu Van24 nie zwraca opłat za niewykorzystany okres.

 1. Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję, której wysokość ustalona jest w cenniku. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionego uszkodzenia lub utraty pojazdu, a także braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniową. Kaucji nie zatrzymuje się, jeśli sprawcą uszkodzenia jest osoba trzecia i likwidacja szkody odbywa się z jego polisy ubezpieczeniowej.
 2. Najemca uiszcza opłatę wg stawki z Cennika znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem www.van24.pl. Opłata za najem naliczana jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 2 godzin ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 3. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Jeżeli przedłużenie umowy najmu przekracza 24 godziny musi być dokonane w formie pisemnej wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty za wynajem. Poinformowanie Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy w czasie krótszym, niż 12 godzin przed upływem terminu, na który umowa została zawarta lub brak informacji o zamiarze przedłużenia, będzie podstawą do naliczenia kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości opłaty za okres, w jakim samochód był użytkowany, bez zgody Wynajmującego.
 4. W przypadku braku terminowego uiszczenia opłaty za najem, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód.
 5. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
 6. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub braku zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy najmu przed upływem czasu, na jaki została zawarta, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości opłaty za każdą dobę zwłoki. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy opłatą za nieterminowy zwrot zgodną z Cennikiem, a ponadto kosztami odbioru samochodu według stawek wynikających z Cennika.
 7. Przeglądy, naprawy i części:

Najemca jest odpowiedzialny za brak części lub wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania lub zabezpieczenia samochodu i, lub utraty dokumentów. W przypadku zagubienia dokumentów lub kluczyków do samochodu zostanie naliczona opłata zgodna z Cennikiem, a ponadto opłaty za wynajem według Cennika do czasu odtworzenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyka.

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości, konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie nie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. Nie dotyczy wymiany przepalonych żarówek lub uszkodzonych kół.
 3. Uszkodzenia pojazdu

Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu na skutek awarii powstałej z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo zastąpienia pojazdu innym, o podobnym standardzie, a w przypadku braku możliwości zastąpienia zwrot opłat za niewykorzystany okres. Nie dotyczy wymiany przepalonych żarówek lub uszkodzonych kół.

 1. Jeżeli kierowca spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania za poniesioną szkodę.
 2. Ubezpieczenia pojazdu. Zakres odpowiedzialności.

Samochód posiada ubezpieczenie OC zwalniające Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji z winy innego uczestnika ruchu. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy.

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i pokrywa szkody za:
  • umyślne uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy;
  • uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości na danej drodze, albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego;
  • szkody spowodowane przez najemcę, gdy zbiegł z miejsca wypadku;
  • szkody powstałej, gdy osobą kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu;
  • włamania, w wyniku, którego skradziono lub zniszczono wyposażenie samochodu – całkowity koszt naprawy szkody w autoryzowanym serwisie ponosi Najemca, a ponadto opłaty za wynajem według Cennika do czasu naprawienia szkody;
  • uszkodzenia powstałe wewnątrz przestrzeni ładunkowej na skutek niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku – całkowity koszt naprawy szkody ponosi Najemca, a ponadto opłaty za wynajem według Cennika do czasu naprawienia szkody.
  • kradzież samochodu, po której Najemca nie zwrócił Wynajmującemu kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego samochodu, oraz kradzieży samochodu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca;
 2. Szkody nieujęte w punkcie 34 objęte są udziałem własnym zgodnym z Cennikiem, a powyżej udziału własnego doliczone zostanie 20% szkody oraz opłaty za wynajem według Cennika do czasu naprawienia szkody;
 3. Najemca może wykupić zniesienie udziału własnego zgodne z Cennikiem, które zwalnia od odpowiedzialności opisanej w punkcie 34 podpunkt e oraz w punkcie 35.
 4. Odpowiedzialność Wynajmującego:

Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Samochodem w okresie najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione lub pozostawione w Samochodzie. W szczególności Najemca przyjmuje do wiadomości, iż rzeczy pozostawione w Samochodzie nie zostaną objęte umową przechowania, w której przechowawcą byłby Wynajmujący.

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
 2. Najemca został poinformowany o monitoringu pojazdu
 3. Kary umowne:
  • Palenie tytoniu w samochodzie, przewożenie zwierząt w szoferce: 400 zł
  • Holowanie innych pojazdów: 250 zł
  • Zabrudzone wnętrze samochodu: 250 zł
  • Zabrudzony z zewnątrz pojazd: 100 zł
  • Wypalenie lub uszkodzenie tapicerki: Zgodnie z wyceną wykonawcy +10%
  • Zatankowanie niewłaściwego paliwa (ON zamiast PB lub PB zamiast ON): 1000zł + ewentualne koszty naprawy w Autoryzowanym Serwisie.
  • Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem: 5000 zł
  • Zgubienie tablic rejestracyjnych: 600 zł
  • Zgubienie kluczyka: 1000 zł
  • Zgubienie dowodu rejestracyjnego: 500 zł
  • Brak: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica: 200 zł/szt.
  • Brak instrukcji obsługi pojazdu: 150 zł
  • Brak kołpaka: 100 zł/szt.
  • Brak części wyposażenia samochodu nie ujętych w cenniku/uszkodzenie podwozia: Zgodnie z wyceną producenta/dealera +10%
  • Uszkodzenie opony lub felgi (w przypadku braku możliwości zakupu jednej opony/felgi tego samego typu – koszt x 2, za zakup drugiej opony/felgi na tę samą oś: opona 500 zł sztuka, felga 900zł sztuka
  • Przedłużenie wynajmu bez wiedzy Rentis 300% stawki dobowej za każdą dobę wynajmu Konsument – 125 % aktualnej dobowej stawki najmu
  • Szkoda całkowita pojazdu (z winy Najemcy): 6000 zł
  • Wyjazd za granicę bez zgody Van24: 500 zł
  • Udzielenie instytucji/organowi, firmie leasingowej informacji o osobie użytkującej samochód, w związku z popełnieniem przez Najemcę lub osobę kierującą samochodem wykroczenia drogowego (np. zdjęcie z fotoradaru) lub nieuiszczeniem opłaty za postój lub opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania. 200zł